Foreningen / Vedtægterne

Vedtægterne

Vedtægter for Westernklubben Natural Western Riders

§ 1. Hjemsted Foreningens navn er Natural Western Riders (NWR) og har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.
§ 2. Formål Foreningens formål er at støtte og fremme udbredelse af westernridningen sportsligt, socialt og kulturelt. NWR støtter samarbejde mellem danske westernrideklubber igennem medlemskab af Dansk Western Forening eller den til enhver fungerende paraplyorganisation for westernridning i Danmark.
§ 3. Medlemmer Ret til at være medlem af foreningen har enhver, uanset alder, hvis årlige medlemskontingent er betalt og foreningens regler i øvrigt overholdes.
§ 4. Ledelse Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, som består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er myndige. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær. Denne konstituering er gældende for 1 år ad gangen. Suppleanter, der træder ind i bestyrelsen midt i en periode, er på valg ved den førstkommende generalforsamling. På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer samt en revisorsuppleant. Revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. I tilfælde af, at der ikke er nok opstillede medlemmer til at besætte alle bestyrelsesposter, kan klubben midlertidig fortsætte med en bestyrelse på ned til 3 medlemmer. Bestående af formand, kasserer og sekretær.
§ 5. Kontingent Til dækning af foreningens normale drift, betales et årligt kontingent, som fastsættes ved den årlige generalforsamling. Enkeltmedlemskab udløser ét medlemsblad/nyhedsbrev og en stemme på generalforsamlingen. Familiekontingent gælder for én adresse, inklusive hjemmeboende børn til og med 18 år, og udløser ét medlemsblad/nyhedsbrev og to stemmer på generalforsamlingen. Juniorkontingent gælder til og med det 18. år og udløser et medlemsblad/nyhedsbrev og, efter det fyldte 15. år, en stemme på generalforsamlingen. Kontingent og medlemskab følger kalenderåret.
§ 6. Generalforsamling
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i november måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand/kasserer
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Nedsættelse af evt. udvalg
10. Eventuelt.
§ 7. Indkaldelse Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen udvalgt sted og indkaldes med mindst 14 dage varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen, samt dennes dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne.
§ 8. Stemmeret Alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Familiemedlemskab udløser dog kun to stemmer. Ved forevisning af skriftlig fuldmagt kan stemmeretten udøves af et andet medlem, idet et medlem højest kan stille med én fuldmagt.
§ 9. Beslutninger Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter. Ændring af vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, stemmer herfor. Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning. Afstemning ved valg af bestyrelse, revisorer samt vedtægtsændringer skal dog være skriftlige, såfremt ét af de fremmødte medlemmer forlanger det.
§ 10. Referat Der optages referat af generalforsamlingen, og dette offentliggøres i førstkommende medlemsblad eller pr. brev.
§ 11. Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, samt når kasserer eller et bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderlige 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der optages referat af alle bestyrelsesmøder, som underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Bestyrelsen orienterer via
medlemsblad eller pr. brev om væsentlige beslutninger foretaget på et bestyrelsesmøde. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.
§ 12. Udelukkelse Udelukkelse af foreningen kan foretages af bestyrelsen, såfremt et medlem modarbejder foreningens formålsparagraf eller er til direkte uro for øvrige medlemmer. En person, som er mistænkt eller dømt for pædofili, eller distribution og besiddelse af børneporno, ekskluderes omgående fra klubben. En appelsag kan behandles af generalforsamlingen.
§ 13. Arrangementer Ved afholdelse af stævner anvendes de gængse regler. Deltagere i NWR’s arrangementer, der ikke er medlem af klubben, betaler et ekstra gebyr for deltagelse.
§ 14. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når bestyrelsen finder anledning til det, eller når det skriftligt begæres af mindst 25 % af foreningens medlemmer. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter modtagelse af en skriftlig begæring fra foreningens medlemmer om ekstraordinær generalforsamling, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden.
§ 15. Regnskabsår Foreningens regnskabsår er 01/10 til 30/09. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og revisorerne.
§ 16. Gæld Foreningens medlemmer hæfter ikke for gæld, som foreningen påtager sig.
§ 17. Ophør Ophør af foreningen skal besluttes på en generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor, eller 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ved foreningens ophør overgår foreningens evt. aktiver til hovedorganisationen inden for westernsporten
§ 18. Tegningsret Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i foreningen med to bestyrelsesmedlemmer. Ved beløb under 1.000,00 kr kan kassereren alene underskrive.
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 4. januar 1998.
Sidst revideret på generalforsamlingen d. 16. november 2002 Sidst revideret på generalforsamling 2005
Sidst revideret på generalforsamling 2008.
Sidst revideret på generalforsamling 2014 (§18).
Natural Western Riders | CVR: 39678373 | Grønnevej 4, Solkær, 8382 Hinnerup - Danmark | Tlf.: +45 51 34 78 74 | groennegaarden@hotmail.com